GEWIJZIGD OP 12-02-2002
Binnen de verschillende audiologische centra wordt de vrije-veld toon audiometrie vaak verschillend uitgevoerd en de resultaten op diverse manieren genoteerd. Dit geldt met name voor de kinderaudiometrie. Er blijkt hiervoor geen echte 'standaard' te zijn. Deze pagina is door Eldege opgezet om tot wat meer 'standaardisatie' van deze vrije-veld audiometrie te kunnen komen vooral wat betreft de notatie van de meetresultaten. Om nu een softwareprogramma te kunnen maken dat uiteraard wel enigszins kan worden  aangepast maar als 'basis' voor iedereen goed bruikbaar kan zijn is deze pagina aangemaakt. Door Eldege is reeds een eerste aanzet gegeven in de vrije-veld toon audiometrie software. Graag ontvangen wij commentaar en hopen om zo al 'internettend' tot een nog beter bruikbaar en goed doordacht softwareproduct te komen. Wij garanderen u dat al de nuttige suggesties die we van u hopen te ontvangen ook zoveel mogelijk in de software zullen worden verwerkt

Voorstel van Eldege als uitgangspunt voor de vrije-veld meting (reeds in software ingebouwd).

Totaal 8 vrije-veld meetpunten (voor elke band 2 metingen te weten een test en retest resultaat) kunnen met de software per meetsessie worden uitgevoerd. Per meting kan worden aangegeven in welk kader men de meetresultaten wenst weer te geven. De keuzemogelijkheden zijn (rechter kader, linker kader of in beide audiogramkaders). De vrije-veld meting gemeten met (warble) tonen of smalle band ruis wordt in de Eldege software momenteel in het standaard audiogramkader als volgt weergegeven:

                                                             Zonder           Met hoortoestel(len)

Soort meting                                           Notatie              Notatie
Drempelbepaling met (warble) tonen             V                  T1, T2 en T3
Drempelbepaling met smalle band ruis          V                  T1, T2 en T3

De stimulussoort wordt per curve apart weergegeven met de letter WT (warble toon) of NB. De tekens < > worden gebruikt voor tonen die zeer waarschijnlijk zijn gevoeld in plaats van gehoord (bijvoorbeeld lage frequenties en vrij hoge niveaus). Zijn er plaatsen waar men voor al deze metingen misschien symbolen gebruikt? Zo ja welke? Is er een curve voor de voeldrempel per frequentie bekend en in gebruik en zou die in het audiogram moeten worden weergegeven?

'Normlijn'.

In de basisversie ligt deze standaard op 20 dB. Echter deze normlijn is mede afhankelijk van de ruimte, de leeftijd van de onderzochte  en het achtergrond geluidsniveau (stoorlawaai in meetruimte). Wellicht moet deze 'normlijn' instelbaar zijn zodat deze 'aangepast' kan worden aan de ruimte waarin de vrije-veld meting wordt uitgevoerd en eventueel 'gecorrigeerd' voor de leeftijd. Wellicht is ook de spreiding voor deze 'leeftijdscurve' bekend en kan deze ook al dan niet in het audiogram worden weergegeven.
VV met (warble)tonen, NB en kindergeluiden!
Discussie pagina
Beloningssysteem voor VV audiometrie
Van de op de markt zijnde systemen is er eigenlijk geen enkel systeem dat voor de complete doelgroep bruikbaar is. Wij denken dat een dergelijk systeem moet kunnen worden ingezet bij kinderen van 6 maanden tot ongeveer 4 jaar, slechthorenden met een  (aanverwante) autistische handicap (vergt over het algemeen een zeer sterke beloningsprikkel zoals een sterke lamp van 150 watt o.i.d.) en geestelijk gehandicapten (ook ouderen). Voor kinderen tot 1.5 jaar lijkt met name een 'mechanische' beloning heel geschikt. Voor de oudere kinderen  kunnen misschien beter plaatjes worden gebruikt of filmpjes. Welke beloning is bijvoorbeeld voor geestelijk gehandicapten met een vermoedelijk gehoorsverlies het meest geschikt?

Volgens ons zou een goed compleet beloningssysteem dus moeten bestaan uit bijvoorbeeld:

- een sterke lamp
- oplichtend poppetje o.i.d.
- bewegend speelgoedje
- soort looplichtje
- twee monitoren waarop plaatjes en/of een filmpje kan worden weeergegeven.

Momenteel onderzoeken  we of er voldoende belangstelling bestaat voor een dergelijk uitgebreid systeem. Dit systeem moet ook gemakkelijk kunnen worden aangepast door b.v. voor minder beloningen te kunnen kiezen of voor andere beloningen te kunnen kiezen. Wat zou de minimale  basis voor een beloningssysteem moeten zijn? Het beloningssysteem zou bijvoorbeeld via de USB bus door de Eldege software kunnen worden bestuurd (een eerste opzet is reeds ingebouwd in de software). Alles zou in een modulair uitbreidbare kast kunnen zitten. Beloningen kunnen b.v. achter rookglas worden geplaatst en door een felle lamp worden belicht wanneer de beloning moet worden gegeven. Om te bepalen wat voor systeem het zou moeten worden en wat de belangstelling en eventuele afname zou kunnen zijn willen we graag ook uw opmerkingen en suggesties en uw eventuele belangstelling (uiteraard geheel vrijblijvend) ontvangen. Hoe meer 'gegadigden' en hoe universeler het systeem des te goedkoper een dergelijk systeem kan worden.

Graag uw suggesties en opmerkingen. De ontvangen suggesties worden ook in deze pagina weer verwerkt waardoor we na verloop van tijd een goede omschrijving van uitvoering en mogelijkheden hebbben om aan de hand daarvan eventueel een goed bruikbaar systeem te kunnen ontwikkelen.
Idee
    Voorstel
               Discussie
Deze meting wordt in een afwijkend audiogramkader zoals hiernaast is weergegeven afgebeeld. De geluiden die zijn gebruikt om de drempel te bepalen worden weergegeven in de juiste 'bandbreedte' en bij de gebruikte intensiteit. Bijvoorbeeld een ongefilterd geluid op track 4 en een reactie op 40 dB zal worden weergegeven in de meest rechtse  balk (breedband) op 40 dB met als 'symbool' het getal 4. Of nog mooier misschien met een icoontje? Bijvoorbeeld een hondje of telefoon? (Is programmatechnisch wel moeilijk te implementeren en niet voor alle geluiden is een goed symbool te verzinnen). Op deze manier is op een vrij overzichtelijke wijze weergegeven hoe de verdeling van aangeboden geluiden is, hoe de drempels liggen en in welk frequentiegebied deze ongeveer vallen!
Vrije-veld audiometrie met gebruik van de kindergeluiden CD
Homepage
Stuur een E-mail
Homepage
Stuur uw reactie naar Eldege